Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3


str. 1

KARTA STARTOWA XIV MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH

(należy wypełnić drukowanymi literami)

 

 

 

 

NAZWISKO ………………………………………………………… IMIĘ ………………………………………………………………….

 

 

 

ROCZNIK …………………………………….

 

 

 

UZYSKANY CZAS: ……………………………………………..

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach, oświadczam że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………….

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

 

Ja, niżej podpisany :…………………………………………………………………… (imię, nazwisko) wyrażam /nie wyrażam (zakreślić właściwe)

zgodę(y), na publikowanie wyników podczas zawodów na terenie Krytej Pływalni Gdynia Witomino,
na https://www.facebook.com/Uks7Gdynia, stronie internetowej UKS 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 12
w Gdynia ul. Stawna 4/6, danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego)……………………………………………………………………………………………………………… w zakresie: imienia
i nazwiska oraz osiągniętych przez nią/niego wyników w XII Mikołajkowych Zawodów Pływackich,
a także: wyrażam /nie wyrażam (zakreślić właściwe)

zgodę(y) na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (podopiecznego) przez UKS 7 oraz Szkołę Podstawową nr 12 w Gdyni utrwalonego podczas XIV Mikołajkowych Zawodów Pływackich.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek mojego dziecka (podopiecznego) oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach UKS 7, Szkoły Podstawowej nr 12 z siedzibą w Gdyni, w szczególności w: mediach (np. w Internecie na stronie https://sp12gdynia.plhttps://www.facebook.com/Uks7Gdynia www.uks7gdynia.pl), artykułach prasowych. Wyrażenie powyższych zgód jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zawodach.

………………………………………………………………

(Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do powyższych zgód.

 

……………………………………………………………………

(Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

str. 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczestników XII Mikołajkowych Zawodów Pływackich jest Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Gdynia z siedzibą w Gdyni, 81-629 przy ul. Stawnej 4/6.

2) Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wydarzenia, rejestracji

i kwalifikacji uczestników, wyłonienia i nagrodzenia najlepszych zawodników.

4) Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Państwa zgoda.

5) Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych żadnym podmiotom, poza organizatorami wydarzenia.

6) Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych nam danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zakwalifikowania i wzięcia udziału w zawodach. Nie dotyczy to zgody na udostępnienie wyników zawodów na stronie internetowej Administratora oraz zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka, które są całkowicie dobrowolne i niezależnie od udziału w wydarzeniu.

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw lub uzyskania dodatkowych informacji

i wyjaśnień mogą Państwo zgłosić się do Inspektora Danych Osobowych przesyłając wniosek na adres siedziby Administratora.